Algemene voorwaarden

Examentraining Friesland-De Tsjalk 7-IJlst

www.examentrainingfriesland.com – KvK:01158403

Algemene voorwaarden:

 1. Examentraining Friesland zal de training naar beste inzicht en vermogen uitvoeren,  echter, Examentraining Friesland heeft geen resultaatsverplichting met betrekking tot de prestaties van de leerling. De training biedt geen garantie voor het slagen voor het eind- of herexamen.
 2. Examentraining Friesland  behoudt zich het recht voor bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Leerlingen zijn verplicht met het oog op orde gegeven aanwijzingen door de medewerkers van Examentraining Friesland op te volgen.
 4. Examentraining Friesland behoudt zich voor leerlingen die zich niet houden aan punt 3de rest van de dag te verwijderen zonder daarvoor financiële compensatie te geven.
 5. Alle door Examentraining Friesland verstrekte documenten, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de leerlingen en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van Examentraining Friesland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 6. Een training wordt aangegaan wanneer een leerling wordt aangemeld, indien minderjarig, door de ouders/verzorgers voor een cursus via internet.
 7. Bij aanmelding wordt duidelijk aangegeven voor welke cursus de leerling zich opgeeft. De leerling ontvangt na aanmelding een automatisch bericht dat de reservering ontvangen is.  Examentraining Friesland zal er alles aan doen om de leerling voor de desbetreffende cursus in te delen. Mocht blijken dat het niet mogelijk is om een leerling tijdens de aangegeven dagen de cursus aan te bieden dan heeft Examentraining Friesland het recht om de overeenkomst te ontbinden of uit te wijken naar andere data.
 8. Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren.
 9. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen.
 10. Ontbinding van de overeenkomst is mogelijk indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk blijkt te zijn.
 11. Ontbinding van de overeenkomst door Examentraining Friesland is mogelijk:
  A: indien na het verstrijken van de factuurdatum het te betalen bedrag niet staat bijgeboekt op de rekening van Examentraining Friesland;
  B: indien de leerling in redelijkheid niet valt te begeleiden;
  C: indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn (ziekte, overlijden,ongeval) dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk blijkt.
 12. Indien de overeenkomst voor aanvang van de cursus wordt opgezegd, heeft Examentraining Friesland recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane bezettingsverlies. Bij opzegging van de overeenkomst is Examentraining Friesland gerechtigd ten minste de helft van het cursusgeld in rekening te brengen.
 13. Betaling dient te geschieden binnen de door Examentraining Friesland aan te geven termijn, op een door Examentraining Friesland aan te geven wijze in euro’s.
 14. Indien na 14 dagen na het verstrijken van de factuurdatum de cursus niet is betaald, stuurt Examentraining Friesland een herinnering, waarbij administratiekosten in rekening worden gebracht. Examentraining Friesland heeft daarnaast ook de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden en een andere leerling de gereserveerde plaats te gunnen.
 15. De aansprakelijkheid van Examentraining Friesland, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 16. Examentraining Friesland is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigingen van door de leerling meegebrachte spullen. De leerling heeft daarin een eigen zorgplicht.
 17. Ten aanzien van de resultaten van de trainingen zal Examentraining Friesland alleen statistische gegevens(dus ontdaan van alle persoonsgegevens van leerlingen) aan derden verstrekken.
 18. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle verkregen vertrouwelijke informatie.
 19. Bij inschrijving verklaart de leerling de algemene voorwaarden te hebben gelezen door de akkoordverklaring aan te vinken.